Poplatky

Predaj:

Výška provízie:

 • od 49.999,- EUR je 5 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej predávajúcim, min. 1700,- EUR,
 • od 50 000,- EUR – do 99.999 EUR je 4 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej predávajúcim,
 • od 100.000,- EUR do 499.999 EUR je 3,5 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej predávajúcim,
 • nad 500.000,- EUR je 3 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej predávajúcim.

V provízii sú zahrnuté:

 •  všetky úkony spojené s nájdením záujemcu o kúpu nehnuteľnosti (inzercia, obhliadka nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti),
 • vypracovanie zmluvných dokumentov (zmluvy o budúcej zmluvy, kúpnej zmluvy),
 • styk s úradmi, katastrom nehnuteľností (vypracovanie návrhu na vklad),
 • úhrada základného správneho poplatku (100 EUR) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – poplatky súvisiace s overovaním podpisov predávajúcich,
 • kompletný servis súvisiaci s predajom nehnuteľnosti,
 • asistencia a poradenstvo pri odovzdávaní nehnuteľnosti.

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie/vyporiadanie podielového spoluvlastníctva:

Odhad ceny vystavujeme za poplatok 60 EUR pri menších objektoch (napr. garáž), byty do 100 m2 za 80 EUR, byty nad 100 m2 a rodinné domy za poplatok 100 EUR. V prípade, že sa po dedičskom konaní/vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozhodnete danú nehnuteľnosť predať cez našu RK, provízia vám bude znížená o tento poplatok.

Prenájom:

Výška provízie je vo výške 1-mesačného nájmu.

V provízii sú zahrnuté:

 •  všetky úkony spojené s nájdením záujemcu o prenájom nehnuteľnosti (inzercia, obhliadka nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o prenájom nehnuteľnosti),
 • vypracovanie nájomnej zmluvy,
 • poplatky súvisiace s overovaním podpisov zmluvných strán ak je to potrebné,
 • asistencia a poradenstvo pri odovzdávaní nehnuteľnosti.

Nie sme platcom DPH.