Poplatky

Predaj:

Výška provízie je v rozsahu 3 – 5 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej predávajúcim, min. však 2000 EUR.

V provízii sú zahrnuté:

  •  všetky úkony spojené s nájdením záujemcu o kúpu nehnuteľnosti (inzercia, obhliadka nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti),
  • vypracovanie zmluvných dokumentov (zmluvy o budúcej zmluvy, kúpnej zmluvy),
  • styk s úradmi, katastrom nehnuteľností (vypracovanie návrhu na vklad),
  • úhrada základného správneho poplatku (66 EUR) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – poplatky súvisiace s overovaním podpisov predávajúcich,
  • kompletný servis súvisiaci s predajom nehnuteľnosti,
  • asistencia a poradenstvo pri odovzdávaní nehnuteľnosti.

Prenájom:

Výška provízie je vo výške 1-mesačného nájmu.

V provízii sú zahrnuté:

  •  všetky úkony spojené s nájdením záujemcu o prenájom nehnuteľnosti (inzercia, obhliadka nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o prenájom nehnuteľnosti),
  • vypracovanie nájomnej zmluvy,
  • poplatky súvisiace s overovaním podpisov zmluvných strán ak je to potrebné,
  • asistencia a poradenstvo pri odovzdávaní nehnuteľnosti.