Informácie

I. Ako by ste mali postupovať pokiaľ sa rozhodnete vašu nehnuteľnosť ponúknuť našej RK:

1. potreba si skompletizovať všetku dokumentáciu k svojej nehnuteľnosti:
– kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva,
– aktuálny výpis z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne úkony,
– pôdorys,
– kópie katastrálnej mapy (v prípade predaja domu, pozemku).
2. kontaktovanie našej RK – budeme Vás informovať o podmienkach a možnostiach predaja/prenájmu vašej
nehnuteľnosti prostredníctvom našej RK.
3. dohodneme s Vami osobnú obhliadku vašej nehnuteľnosti – vyhotovíme fotodokumentáciu, spracujeme podklady pre
inzerciu a uzatvoríme zmluvu o sprostredkovaní predaja/prenájmu vašej nehnuteľnosti.

Dokumenty potrebné na predaj nehnuteľnosti:

Pri predaji bytu:
– doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho
práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, v prípade novostavby bytu právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
atď.),
– zmluvu o výkone správy, aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely,
– kópiu dvoch dokladov totožnosti všetkých vlastníkov (s možnosťou nahliadnutia do originálov),
– potvrdenie správcu o tom, že na byte nie sú nedoplatky spojené so správou bytu a do fondu opráv.

Pri predaji rodinného domu:
– doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho
práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, atď.),
– právoplatné stavebné povolenie,
– právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
– listinu o určení súpisného a orientačného čísla (v prípade ak je predávajúci aj zhotoviteľom stavby),
– aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely,
– kópiu katastrálnej mapy, (príp. geometrický plán, ak nie je v katastri zapísaný aktuálny stav),
– kópiu dvoch dokladov totožnosti všetkých vlastníkov (s možnosťou nahliadnutia do originálov).

Od 1.1.2013 je potrebné predložiť energetický certifikát:
– pri predaji alebo prenájmu domu (rodinného domu a pod.)
– pri predaji bytu, ak má bytový dom povinnosť mať energetický certifikát (bytový dom má povinnosť mať energetický
certifikát, ak ide o novostavbu max. 7 rokov starú) alebo bola realizovaná významná obnova.
– pri predaji bytu, ak si vlastníci domu nechali vypracovať energetický certifikát dobrovoľne.

Pri predaji pozemkov:
– doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho
práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, atď.)
– aktuálny výpis z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely,
– kópia katastrálnej mapy, (príp. geometrický plán, ak nie je v katastri zapísaný aktuálny stav),
– kópiu dvoch dokladov totožnosti všetkých vlastníkov (s možnosťou nahliadnutia do originálov).

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti:
Príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu. Príjmom z predaja nehnuteľnosti sa rozumie rozdiel medzi
nadobúdacou cenou a cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť predáva po odpočítaní nákladov – výdavkov spojených s
predajom.
Pri splnení špecifických podmienok je možné oslobodenie od dane z príjmu:
– v prípade predaja bytu alebo domu najviac s dvoma bytmi (t.j. aj RD) v ktorom mal pred predajom predávajúci
zriadený trvalý pobyt minimálne dva roky alebo bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako päť rokov, s výnimkou prípadov, keď predávajúci mal predávanú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku a v účtovníctve.
– dediči v priamom rade (starý otec, stará matka, otec, matka, syn, dcéra, vnuk, vnučka), nakoľko sa do doby
potrebnej na oslobodenie započítava aj doba, po ktorú mal trvalý pobyt, resp. trvalo vlastníctvo poručiteľa.
Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov). Na nehnuteľnosti nadobudnuté pred účinnosťou tejto novely (t.j. pred 1.1.2011) sa však toto nevzťahuje.
Daň je vo výške 19% alebo 25% (v závislosti od výšky základu dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch).
Platenie odvodov do zdravotnej poisťovne:
Vymeriavací základ je vo výške základu dane z príjmu fyzickej osoby dosiahnutý v rozhodujúcom období. Poistné je vo výške 14%.

II. Ako by ste mali postupovať, ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom našej RK:

Pokiaľ ste sa rozhodli osloviť jednu, a to našu RK, je potrebné sa s nami skontaktovať. Pri prvotnom kontakte
zhrnieme všetky vaše požiadavky na kupovanú/prenajímanú nehnuteľnosť. Následne uzavrieme exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní. Potom nasleduje zo strany realitnej kancelárie intenzívne vyhľadávanie aj v spolupráci s inými RK len podľa vami špecifikovaných požiadaviek a zabezpečenie ich obhliadok. V prípade vášho rozhodnutia o kúpe/prenájme niektorej nami nájdenej nehnuteľnosti vám následne poskytneme kompletný servis súvisiaci s jej kúpou/prenájmom až po odovzdanie nehnuteľnosti.

V prípade, ak ste už absolvovali obhliadku vami vybranej nehnuteľnosti, a rozhodli ste sa nehnuteľnosť kúpiť, budeme od vás potrebovať údaje dôležité pre kúpu vybranej nehnuteľnosti:
– vaše podmienky na kúpu,
– platobné schopnosti,
– spôsob financovania,
– podmienky týkajúce sa vašich časových možností a podmienok uskutočnenia celej transakcie vrátane odovzdania
nehnuteľnosti do užívania.

Podmienkou na rezervovanie vami vybranej nehnuteľnosti je uzavretie dohody o zložení preddavku na kúpnu cenu
alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so zaplatením zálohy na kúpnu cenu, ktoré v prípade, ak si kúpu v termíne
dohodnutom v dohode alebo v zmluve rozmyslíte, sa vám nebudú vracať späť. Podpísaním zmluvy o budúcej zmluve máte právne garantovanú kúpu vami vybranej nehnuteľnosti.

Riziká v prípade, ak ste sa rozhodli osloviť viac realitných kancelárií:
– budete musieť vynaložiť veľmi veľké úsilie na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti, napr. sledovanie nových ponúk,
inzertných časopisov; pripravte sa na zvýšené náklady na telefonické rozhovory, zbytočné obhliadky nehnuteľností,
stav nezodpovedajúci informáciám, ktoré ste získali o danej nehnuteľnosti, atď.